Skip til hoved indholdet
  Hjem Regnbuen

Regnbuen

Velkommen til Regnbuen

Velkommen til Regnbuen.

 
Regnbuen er en af de fire enheder i institutionen ”På Toppen”.

Regnbuen er en daginstitution som er normeret til at passe 36 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn.

Regnbuen ligger i et meget dejligt naturområde som vi benytter os af.

Vi har en meget stor legeplads som går hele vejen rundt om huset. Legepladsen er opdelt i vuggestue og børnehave afdeling, men via låger kan vi åbne op for hele legeområdet.

I børnehaven har børnene mulighed for at klatre i træer, kravle på skrænter, spille boldt, cykle på vores lange cykelbane, gynge, lege i sandkassen. Vi har også et bål sted og i perioder har vi en ugentlig dag hvor vi laver mad på bål.

I vuggestuen er der etableret en ny legeplads i 2013, som giver børnene mange motoriske udfordringer.

Vi har et samarbejde imellem vores vuggestue og børnehave. De største vuggestuebørn besøger jævnligt vores børnehave. De største vuggestuebørn, som ikke sover til middag, kan komme med på legepladsen, når børnehavebørnene går der ud efter frokost.

Hver fredag har vuggestue og børnehavebørnene fælles samling i vores fællesrum. Vi synger og danser sammen, både store og små og målet med dette er, at skabe en følelse af fællesskab.

Vores hus er stort og børnene har rigtig gode muligheder for, at lege både indenfor og ude på legepladsen.

I vuggestuen og børnehaven er børnene tilknyttet bestemte grupper og voksne. Børnene i vuggestuen er delt i grupper som aldersmæssigt fordeler sig fra 0-3 år. I børnehaven er børnene på 3 og 4 år, fordelt på 2 grupper og de kommende skolebørn er i en gruppe for sig.

For børnene på 3-4 år tilrettelægges der aktiviteter på tværs af de 2 grupper. Det sidste år børnene går i børnehave, inden de skal i skole, samles de på en gruppe. I denne gruppe er aktiviteterne og fokus tilrettelagt således at hvert enkelt barn får udfordringer og udvikling, som gør dem parate til at komme i skole. Vi har det sidste halve år børnene går i børnehaven, et udvidet samarbejde med de øvrige børnehuse, som høre ind under institutionen ”På Toppen. Børnene på tværs af børnehusene møder hinanden og laver aktiviteter sammen.

Læs mere om Regnbuen

Aflevering og afhentning:
I vuggestuen og børnehaven skal barnet afleveres til en voksen og barnet skal skrives ind i vores elektroniske Aula system. Skærmene hænger på vores gange. Det er vigtigt at I afleverer jeres barn til en voksen. Vi vil nemlig gerne sige god morgen til barnet og jer forældre og vi kan bedre bevare overblikket over, hvilke børn der er mødt ind.

Bliver barnet hentet af andre end forældremyndighedsindehaverne, fx, barnepige, søskende, ung pige, bedsteforældre m.m., skrives det ind i Aula og personalet skal have besked. Har vi ikke fået besked, vil personalet som udgangspunkt kontakte forældrene før barnet udleveres.

Hent hjælp hos personalet, hvis du har brug for hjælp til Aula.

Endvidere forventer vi af forældrene eller vedkommende som henter barnet, at de sørger for at barnet får sagt farvel til en voksen samt at de er opmærksomme på at barnet ikke selv løber ud på parkeringspladsen.

Vi forventer at barnet er hentet, således at barn og forældre er ude af Regnbuen til lukketid. Hvis I ikke kan afhente barnet til tiden, pga trafik eller andet, så ring venligst til os.

Fødselsdage:
Fødselsdage skal fejres i Regnbuen. Der er desværre ikke mulighed for hjemmebesøg mere.
Forældrene snakker med personalet på barnets gruppe, om tidspunktet for afholdelse, samt hvilket traktement forældrene kan medbringe til festen.
Hvis forældre vælger at holde fødselsdag for enkelte børn fra Regnbuen, skal invitationen sendes hjem til de pågældende børn, da det betragtes som en privat fødselsdagsfest.

Garderoben:
Ved afhentning af børn skal forældre hver dag sørge for at der bliver ryddet op i og ved egne børns garderober, således at der ikke ligger sko, vanter, tegninger, pinde, sten o.s.v. og flyder på gulvet og på bænken.
Det letter den daglige rengøring hvis forældrene sammen med barnet, holder orden i egen garderobe.
Hver fredag skal forældre tømme deres barns garderobe for tøj, støvler, m.m., så garderoberne kan blive gjort rene.
Over hvert barns garderobe står der en kasse ovenpå – her må der gerne ligge skiftetøj, men forældrene er selv ansvarlige for rengøringen af denne kasse.
Plastikposer er farligt legetøj – sørg for at der ikke ligger plastikposer i garderoben.

Opstart i Regnbuen:
​Når barnet har fået tilbudt en plads i Regnbuen og forældrene har sagt "ja tak" til pladsen, kontakter pædagogen som skal modtage barnet, forældrene og aftaler besøg.

I vuggestuen har du mulighed for at komme på besøg ca. 4 måneder før end at dit barn skal starte. Besøgene før startdato, giver det lille barn mulighed for at vænne sig til de nye rammer, lyde og lugte, samt møde de øvrige børn og voksne fra gruppen.

Når vi i børnehaven skal modtage nye børn fra egen vuggestue, har vi en overleverings samtale. I samtalen deltager forældrene, samt personale fra vuggestuen og børnehaven.

Når børn fra vuggestuen skal i børnehave, så vil barnet de sidste 4 uger inden opstart, komme mere jævnligt i børnehaven. Være med til at spise og lege oftere i børnehaven, med og uden voksne fra vuggestuen.

Meningen med at lave opstarts samtaler og overlevering fra vuggestue til børnehave er, at give barnet og jer forældre den bedst mulige start i nye rammer. Personalet får derved muligheden for at tage bedst mulig vare på barnet og kan støtte barnets udvikling bedre.

Vi laver også overleveringssamtaler, så vidt det er muligt, hvis vi modtager børn fra andre institutioner.

Påklædning:
​Da børnene er ude hver dag skal de have tøj med som passer til årstiden.
Til daglig skal børnene have tøj på som de må og kan røre sig i, og de skal altid have et ekstra sæt tøj med.
Hvis barnet er i gang med at lære at blive renligt, må der gerne være flere sæt rent tøj med – især strømper, bukser og undertøj.
Det er nemmere at finde tøj og fodtøj som er blevet "væk", hvis der er navn i det.
For at undgå ulykker på legepladsen, hvor snore fra børnenes hætter, huer, eller jakker kan komme i klemme, skal forældrene sørge for at der ikke er snore i børnenes hætter.

Solpolitik:
Giv dit barn solcreme på hjemmefra.
Giv dit barn en solhat med bred skygge på, der dækker hoved, ansigt, ører og nakke.
Giv dit barn løstsiddende tøj af tætvævet stof på. Tøj der dækker krop, arme (mindst overarme) og ben (mindst lår).
Vi har indrettet skyggefulde steder.
Vi smører børnene med solcreme om eftermiddagen i ansigtet, på næse, ører, hænder og fødder.
Vi begrænser ophold i solen mellem kl. 12 og 15.

Sovebørn:
Vuggestuebørnene:
Det skal så vidt muligt være børnenes behov for søvn, der styrer, hvor ofte og hvor længe de sover. Hvis I finder det nødvendigt at ændre på barnets soverytme, så kontakt personalet og få en samtale med dem om det.
De yngste børn i vuggestuen sover i barnevogne - de lidt ældre i krybber, som står i vores liggehal. De ældste børn i vuggestuen sover på madrasser i vores soverum.
Børnene må gerne medbringe sovedyr, sut eller hvad barnet nu er vant til at sove med.
I børnehaven er der også mulighed for at børnene kan sove hvis de har behov for det. Der må gerne medbringes sovedyr, sut eller lignende.
Når barnet skal ophøre med at sove i børnehaven, aftaler vi det imellem forældre og personalet på barnets stue.

Sut:
Hvis barnet bruger sut bedes forældrene sørge for at tage ekstra sutter med. I nødstilfælde har vi lånesutter, men da der efterhånden er så mange forskellige sutter på markedet, er det ikke altid at barnet kan bruge lånesutter.

Bleer:
I børnehaveafdelingen skal forældrene selv medbringe bleer til barnet, hvis barnet bruger ble.

Sygdom:
Hovedreglen er at syge børn ikke må komme i institutionen. Barnet kan komme igen når det er frisk og klar til at deltage i den almindelige hverdag både ude og inde. 
Vi følger sundhedsstyrelsens hovedregel, om at syge børn ikke må komme i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter.
Vi giver IKKE medicin, med mindre det drejer sig om kroniske sygdomme eller livsnødvendig medicin. 
Hvis et barn bliver syg, mens det er i Regnbuen kontakter vi forældrene og beder dem hente barnet, så hurtigt som muligt.
Hvis barnet er syg bedes forældrene ændre status i Aula via forældre app’en til syg. I skal sende en sms til vuggestuen eller børnehavens telefon, hvis barnet fejler noget smitsomt. Hvis der er tale om en smitsom sygdom orienterer vi om det på tavlerne i garderoben.

I Regnbuen er det vores mål at få børnene til at trives og udvikles i det daglige.

Betingelsen herfor, mener vi,  at barnets hjemmeliv og institutionsliv har en sammenhæng.

Det er forældrenes og personalets opgave at muliggøre dette via et samarbejde som er baseret på tryghed, tillid, åbenhed og ærlighed. 

Det første møde: børn, forældre og personale.

Samarbejdet mellem personale og forældre grundlægges, når barnet begynder i Regnbuen.

Når I skal starte hos os, vil der være en medarbejder som viser jer rundt i huset og I vil blive inviteret til en samtale hvor vores forventninger til denne samtale er, at forældrene fortæller om deres barn, dets baggrund og jeres eventuelle ønsker i.f.m. barnets hverdag.

I forbindelse med barnets start i institutionen, mener vi, at det er godt for alle parter, hvis barnet og forældrene besøger institutionen nogle gange inden barnet rigtig skal begynde, således at de kan få fortrolighed med stedet og de voksne, og at vi derved kan være med til at skabe en tryg og harmonisk overgang fra hjem/dagpleje/anden institution til Regnbuen.

Forældrene er også altid velkomne til at være her sammen med deres barn i den udstrækning de ønsker det og har behov for det.

Den daglige kontakt mellem forældre og personale.
Opbygning af tillid mellem forældre og personale gennem den daglige kontakt, skaber sammenhæng mellem hjem og institution. Dette er vigtigt for at børnene som har deres hverdag delt, kan opleve kontinuitet i deres liv.

Som personale bestræber vi os på:
At formidle husets pædagogik, så forældrene får kendskab til og forståelse for det grundlag barnets dagligdag bygger på.

 • At være imødekommende ved så vidt muligt at indrette os efter det enkelte barns og forældres behov og ønsker, og ved at respektere forskellige normer.
 • At være nærværende når børnene afleveres og hentes, og at tage os tid til at give og modtage informationer om barnet.
 • At støtte og vejlede forældrene i forældrerollen, efter behov.
 • At informere forældrene om dagen der er gået og planlagte aktiviteter, via tavlerne.

I forældresamarbejdet er det ind imellem nødvendigt at gå "tæt på" den enkelte familie, dels i støtte og vejledningsrollen, og dels hvis vi skønner at barnet har behov for særlig bistand.

Som personale har vi tavshedspligt. Tavshedspligten sikrer, at oplysninger om private forhold ikke videregives til uvedkommende. Også i forhold til børn med særlige problemer er forældrene de vigtigste samarbejdspartnere. For at afklare barnets behov for hjælp kan det være nødvendigt at inddrage andre samarbejdspartnere, såsom talepædagog, pædagogisk konsulent m.m.

I situationer som er akut truende for barnet skal vi foretage underretning til de sociale myndigheder.

Forældresamtaler:
Den daglige dialog om barnet er vigtig, men er der et behov kan enten forældrene eller personalet bede om en samtale når som helst.
En forældresamtale er en grundigt forberedt samtale mellem forældre og en pædagog/kontaktvoksen fra barnets stue/gruppe, hvor der er mulighed for at gå i dybden med emner vedrørende barnet og dets hverdag i hjemmet og i Regnbuen.

Forældresamtaler I vuggestuen:
Når barnet starter og igen efter 3 måneder
Når barnet er ca. 2-2½ år

Forældresamtaler I børnehaven tilbydes forældresamtaler:
Når barnet starter i børnehave/i overgangen fra vuggestue til børnehave.
Når barnet er 4 år.
Når barnet er 5 år/kommende skolebarn.

Forældremøder:
Der afholdes forældremøde i oktober måned, hvor forskellige emner tages op og debatteres og der er samtidig valg til bestyrelsen.

Vi forventer at forældrene følger med i og interesserer sig for barnets hverdag i Regnbuen ved:

 • At sætte sig ind i husets pædagogik ved fx. at læse Regnbuens målsætning.
 • At bakke op om de daglige aktiviteter og deltage i de arrangementer, der finder sted i huset i årets løb.
 • At læse opslag, huske skiftetøj m.m.
 • At I give os beskeder, der kan have betydning for barnets dag i Regnbuen.
 • At vores samarbejde er præget af, at vi har en åben og direkte dialog.

Husråd:
I Regnbuen har vi en meget aktiv forældrekreds.
En gang om året er der valg til vores forældreråd.
Rådet består af 4-5 forældre som arrangerer julefest for børnene, pizza aftner for familierne, arbejdsdag for forældrene, samt en tivolidag hvor alle børn og forældre kan deltage.
Vi har et rigtig godt samarbejde med vores forældreråd og der er stor opbakning fra de øvrige forældre til de ting som arrangeres.

KOSTPOLITIK i Regnbuen

Dagtilbudsloven siger (Citat, Børn og undervisningsministeriet):
"Alle børn i daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid. Formålet med loven om et sundt frokostmåltid er at medvirke til at skabe sunde kostvaner hos børn og bidrage til børnenes generelle trivsel og udvikling."

I Regnbuen (og i de øvrige børnehuse På Toppen, Hvinningdal) har vi desuden besluttet at servere mellemmåltider til alle børnene, om formiddagen og om eftermiddagen.

Silkeborg kommune har desuden som mål, at minimum 60% af kosten består af økologi. Kostordningen er forældrebetalt, og hver 2. år, afholdes der afstemning omkring, hvorvidt ordningen ønskes i de enkelte børnehuse. Det er forældrebestyrelsen der står for valget.

Sukker: (Citat, Børn og undervisningsministeriet):
"Små børn har stort set ikke plads til slik, kager, is, sodavand, saft eller andre sukkerholdige produkter i deres måltider, da det kan tage appetitten fra den sundere mad. Søde sager anbefales derfor som udgangspunkt ikke. Tilbyd højst dessert, kage, is eller lignende 1 gang om måneden, og begræns mængden. Gør det fx som en del af en aktivitet, hvor børnene lærer om sæson, traditioner eller madkultur. Det kan fx være at lave pebernødder til jul."

I Regnbuen får børnene derfor sjældent serveret sukkerholdige mad- og drikkevarer. MEN, ved særlige lejligheder, f.eks.: Påskeløb, besøg af julemanden, sommerfest, en dag med pandekager ved bålet, osv. er der plads til. Om sommeren når der er meget varmt, kan vi også finde på at servere lidt saftevand, for at sikre at alle børn får nok væske.

Når vi fejrer børnenes fødselsdage, vil vi gerne have at I serverer sunde sager, da det ellers bliver til rigtig mange dage med sukker i Regnbuen. Det er vores oplevelse at det ikke er ”slik” der gør at barnet har en god fest. Men at det handler om at blive fejret på dagen. (se mere om fødselsdage længere nede i teksten, eller snak med det pædagogiske personale i Regnbuen)

Hvor ofte I spiser slik og andre søde sager derhjemme, er et privatanliggende.

Børnene tilbringer ofte mange timer af deres dag i Regnbuen. De leger og bevæger sig i et højt tempo, både inde og ude. Derfor er det vigtigt at børnene får en sund, varieret og nærings- og energi rigtig kost. Dette er en forudsætning for trivsel, udvikling og læring.

Målsætning for kost i Regnbuen:

 • At børnene bliver præsenteret for en ernæringsmæssigt rigtigt sammensat kost, der er sund, varieret, indbydende og tilpasset børnenes alder.
 • At børnene oplever madglæde og udvikler madmodighed, og tør smage på nye fødevarer.
 • At børnene udvikler selvstændighed, ved selv aktivt hjælpe med ved måltidet. F.eks. dække bord, øse mad op, hælder vand i glasset, rydder af bordet osv.
 • At måltidet er en daglig rutine der inviterer børnene til et læringsrum, med plads til gode dialoger med de andre børn og det pædagogiske personale.

I praksis betyder det følgende:

 • At kosten følger fødevarestyrelsens overordnede retningslinjer, for børn på 0-6 år. Her er de overordnede principper bl.a.: Frugt/ grønt/ kartofler, fuldkornsprodukter, magert kød/ fisk/ bælgfrugter, nødder, krydderurter og magre mælkeprodukter er hovedbestanddelen af kosten. Brugen af salt og sukker skal begrænses. 
 • At sikre at børnenes energibehov bliver dækket. Groft sagt kan al kost inddeles i ”langsomme” kulhydrater (f.eks. grovbrød, og grøntsager) og ”hurtige” kulhydrater (f.eks. frugt, hvidt brød og kager) De ”langsomme” kulhydrater er gode til at holde blodsukkerbalancen stabil, mens de ”hurtige” kulhydrater er gode til at hæve blodsukkerniveauet i en fart – effektivt, men kortvarigt. Da alle børn har et naturligt behov for at have et stabilt blodsukkerniveau for at fungere optimalt - fysisk som psykisk - tilstræbes og anbefales det, at hovedvægten af kosten er bestående af de ”langsomme” kulhydrater. Vi undgår i vidt omfang at servere sukkerholdig mad.
 • At skabe rolige og trygge rammer omkring måltiderne med plads til selvstændighed. Faste rammer og planlægning omkring spisesituationen er vigtig, for at måltiderne bliver en hyggelig stund, hvor der er plads til god læring og dialog. Vi sørger for, at alt der skal bruges, er på stuen inden børnene sætter sig til bordet, og måltidet starter. Vi spiser i mindre grupper, hvor der er plads til gode dialoger f.eks. om hvad det er vi spiser, og hvor det kommer fra, men også om andet børnene er optaget af. Børnene øver sig i at ”kunne selv”. De øser selv mad op, prøver at smøre sit eget brød, eller hvad der nu lige passer til det enkelte barns nærmeste udviklingszone. Personalet spiser, så vidt det er muligt, sammen med børnene og er den gode rollemodel.
 • Madmodige børn: Børnene bliver præsenteret for mange forskellige råvarer. Så de ser, smager, dufter til rigtig mange forskellige madvarer. Der skal være en passende balance mellem genkendelighed, forandringer og overraskelser både i råvarerne og måltiderne. Dette stimulerer børnenes madmodighed, så de tør smage på flere forskellige ting, og de får et større indblik i mandens mangfoldighed.
 • Madkultur og traditioner. Vi serverer måltider der er almindelig kendte i ”dansk madkultur”. Ind imellem varieres maden med inspiration fra andre kulturers køkkener. Der udvises respekt og hensyn overfor religiøse og kulturelle forskrifter, så barnet aldrig tilbydes mad, der strider mod disse.
 • At specialkost skal være lægeligt begrundet. Specialkost er kost, hvor enkelte fødemidler er udeladt, fx. i forhold til allergi. Kosten udvælges og tilberedes ud fra familie- eller speciallægens vejledning (lægeerklæring skal foreligge), hvis det kan lade sig gøre. Alternativt medbringes maden til det pågældende barn hjemmefra.

Kost i vuggestuen
Den aktuelle madplan kan ses på opslagstavlerne i garderoberne.

Kostplan for vuggestuen
Formiddag (kl. 8.30): Brød/gryn/frugt/mælk/vand.
Frokost (kl. 10.45): Grød/middagsret/suppe/rugbrød m. pålæg/vand.
Eftermiddag (kl. 14): Frugt/grønt/brød/mælkeprodukter/grød/vand/mælk.    
Middagsretten serveres med passende og varieret tilbehør fx: Brune/parboiled ris, fuldkornspasta, kartofler, grovbrød, grøntsager, salat eller frugt.
Til rugbrøds dagene vil der være ”gnavegrønt”  eller frugt som supplement.

Børnene vil opleve, at grønsager er en selvfølgelig del af et måltid.

Der tilbydes modermælkserstatning til børn under et år og økologisk letmælk til børn over et år til formiddags- og eftermiddagsmåltidet. Til frokost serveres der som udgangspunkt vand.

Barnets fødselsdag i vuggestuen
Barnets fødselsdag fejres i vuggestuen, efter aftale med forældrene.

Det foregår ved formiddagsmåltidet, hvor vi synger fødselsdagssang, og giver barnet en lille gave. Hvis I vil servere noget I har med hjemmefra til barnets fødselsdag, kan det være eksempelvis:

Frugtfad/bær/rosiner (fx en lille pakke til hver) – boller/pølsehorn/tørret frugt.
Børnene bliver vældig glade, når det er pyntet med flag eller lignende. 
Vi serverer ikke slik, kage, is og sodavand/saft/sukkerholdige læskedrikke til børnene.

Kost i børnehaven
Børnene tilbydes fuldkost, med undtagelse af frugt/ grønt til eftermiddagsmåltidet.
Den aktuelle madplan kan ses på opslagstavlen.
Børnene tilbydes vand til måltiderne.

Kostplan for børnehaven
Formiddag (kl. 9.00): Boller, fuldkornsbrød, rugbrød, frugt eller grønt.
Frokost (kl. 11.15): Rugbrød med pålæg og gnavegrønt, 3 dage om ugen. En dag med middagsret, en dag med suppe.
Eftermiddag (kl. 14): Hjemmebagt brød/grove skorper/knækbrød. + barnets eget medbragte friske frugt/gnavegrønt.

Barnets fødselsdag i børnehaven
Barnets fødselsdag fejres efter aftale med forældrene, stuevis i børnehaven, ved vores formiddagsmåltid. Hvis der ønskes andet, end det vi plejer at servere, medbringer I det hjemmefra. Vi henstiller til, at menuen er sund, og vi ønsker ikke, at børnene får serveret slik, kage, is og sodavand til fødselsdagsfesten. I er som forældre velkommen til at være med til at fejre jeres barn i børnehaven.
Man kan også vælge at lave en privatfødselsdagsfest hjemme hos barnet, her deltager personalet fra Regnbuen ikke.
Vi har rigtig god erfaring med fødselsdagsfest uden en masse sukker: et glad fødselsdagsbarn og en afbalanceret børnegruppe resten af dagen J (stabilt blodsukkerniveau).

 

Vi arbejder på at Regnbuen skal være et åbent og indbydende sted med en god atmosfære, således at alle - både børn og voksne trives og føler sig velkomne.

Mål for det pædagogiske arbejde:

Barnet:
I vores pædagogik tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, således at barnets natur, alder og udvikling bliver taget i betragtning.
Det er vigtigt for os, at barnet føler sig tryg og glad.

Vi vil i det daglige bestræbe os på at have tætte relationer med barnet, således at vi kan styrke barnets selvværd, da vi mener det er en vigtig grundpille for at føle sig værdifuld, og have lyst til at tage imod nye udfordringer.

Vi vil gennem ros, støtte, opmuntring og kærlige puf styrke barnets selvtillid.
Også her handler det om indlevelse/nærvær fra den voksnes side.

Vi vil give børnene medbestemmelse i det omfang, det er muligt.

Hensynet til barnet, og til det de voksne finder ansvarligt, bestemmer graden af medbestemmelse.

Det er altid de voksne, der har ansvaret, også når børn har medbestemmelse, sådan at vi sikrer at børnene deltager i aktiviteter, der svarer til deres alder og udvikling.

Vi ønsker at give børnene medbestemmelse, fordi vi mener, de til en vis grad er i stand til at træffe valg, og fordi det er vigtigt at kunne træffe valg i en verden med mange valgmuligheder.

Barn/barn:
Vi mener at det er vigtigt for det enkelte barn at have en eller flere gode venner, da det bl.a. er i disse relationer børn lærer og udvikler de sociale kompetencer.
Derfor vil vi i dagligdagen skabe mulighed for, at børn selvstændigt kan knytte nogle venskaber, som vi vil respektere.
Nogle børn har brug for hjælp til at skabe en tæt relation til et andet barn. Via vores kendskab til det enkelte barn og vores samvær med børnene, vil vi støtte barnet med at etablere venskaber.

Det er vigtigt, at barnet oplever sig selv som en del af gruppen, da det er et mål at børnene er ansvarlige overfor såvel hinanden som for vores ting.
I Regnbuen vægter vi legen meget højt og den udgør en stor del af børnenes hverdag. Både børnenes egne lege og de lege, hvor vi er medspillere er meget vigtige for deres udvikling.

Vi forsøger at give plads til så mange legetyper som muligt – lige fra det spæde vuggestuebarns leg med ranglen – til det store børnehavebarns rolle- og regelleg.

Det er vigtigt at barnet lærer at fungere i samvær med andre i en gruppe.
Det at lege hjemme i Regnbuen er for os lige så vigtigt som planlagte ture ”ud af huset”.

Vi vil gerne lære børnene at give udtryk for deres følelser og tanker både sprogligt og kropsligt. Det være sig både at vise glæde, vrede, jalousi, ”ked af det”, begejstring osv., idet der dog tages hensyn til at der er spilleregler som skal overholdes i forhold til andre børn og voksne.

Vi opfordrer børnene til at vise omsorg for og hjælpe hinanden, lægge mærke til hinanden, dele sorger og glæder m.m. En forudsætning for dette er at børnene lærer at se hinandens signaler og lærer at tage hensyn til hinanden.

Barn/voksen:
I Regnbuen er en god start på dagen vigtig. Vores mål er at børnene skal føle sig velkomne når de møder ind i daginstitutionen, derfor siger vi altid godmorgen til alle børn.

Vi voksne stræber efter at være troværdige, overholde aftaler med børnene og lytte til dem. Psykisk nærvær og omsorg er vigtige nøgleord for os.

Vi vil stille alderssvarende og relevante krav til børnene.

Vi prøver også at krydre dagen med lidt humor. Vi vil være naturlige voksne for børnene og bidrage til deres udvikling med de forskelligheder, vi besidder. Vi vil være voksne som børnene ved hvor de har.

Vores aktiviteter tager både udgangspunkt i ting, der rører sig i børnegruppen og i ting som vi præsenterer børnene for. Herved vil vi stimulere deres nysgerrighed og undersøgelsestrang. Det er ikke blot aktiviteterne i sig selv som er vigtige for barnet, men også den indlevelse og det nærvær den voksne udviser.

Aktiviteterne foregår både inden- og udendørs. Vi vil gerne fremhæve udelivet som en vigtig del af børnenes hverdag. Vi vil give børnene gode naturoplevelser for derigennem at give dem en forståelse for vigtigheden af at værne om naturen. F.eks. benytter vi i vid udstrækning den omkringliggende skov og natur. Vi tager på små og store udflugter og benytter vores legeplads. Alt dette er bl.a. medvirkende til at udvikle børnene sansemæssigt, motorisk og sprogligt.

Et eksempel på indendørs aktiviteter kan være sang/sanglege/ musik/rytmik, hvor vi tilgodeser barnets sociale, sansemæssige, motoriske og sproglige udvikling.

Herudover udvikles barnets sanser dagen igennem, f.eks. ved spisningen, hvor vi naturligt taler om smag, lugte osv.

Ligeledes støtter vi dagen igennem børnene i at blive selvhjulpne, alt efter alder og udvikling. Det kan være af/påklædning, løsning af konflikter børnene imellem osv.

Således består en dag/uge af mange små og store planlagte og impulsive aktiviteter. Vigtigst for det hele er at vi som voksne laver nogle rammer, så en alsidig udvikling er mulig.

Pædagogiske læreplaner:
I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner vedtaget. For at sikre at vi i det pædagogiske arbejde kommer omkring det hele barn og børn med særlige behov er læreplanerne inddelt i følgende fokusområder:

Sprog
Krop og bevægelse
Sociale kompetencer
Natur og Naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Daginstitutionen På Toppen

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt