Skip til hoved indholdet
    Hjem Kærsgård

Kærsgård

Velkommen til Kærsgård

Kærsgård, en af byens ældste daginstitutioner, med masser af sjæl og charme

 
Kærsgård er en af tre enheder i Daginstitutionen ”På Toppen”, Hvinningdal.

Huset er oprindelig bygget til at rumme 60 børnehavebørn i 1971. Med siden udbygget med 24 vuggestueplader.
For begge afdelinger er børnetallet variabelt alt efter efterspørgslen på pladser.

Kærsgård ligger i et naturskønt område i den nordlige del af Silkeborg.

Vi har en dejlig indhegnet legeplads, opdelt i to områder, et til vuggestuen og et til børnehaven.
På legepladserne er der mange gode muligheder for leg og læring, for både store og små. Der er bl.a. skråninger, hvor børnene kan udfordres motorisk, en del ældre træer, hvoraf nogle er egnede til at klatre i, cykelbane, sandkasser og gynger. Desuden har vi en dejlig bålhytte.

Der er et tæt samarbejde mellem vuggestuen og børnehaven. Vi synes det har stor værdi, at søskende kan ses i dagens løb, når det passer ind dagsrytmen. Desuden betyder det tætte samarbejde, dels at vuggestuebørnene allerede er bekendte og trygge ved børnehavens rammer, og kender en del af børnehavepersonalet. Ligesom de børn der har gået i vuggestuen kan ”gå på besøg” hos deres ”gamle kammerater” og de voksne de tidligere var tæt tilknyttet. Dette giver en rød tråd i barnets liv, idet det forbinder fortiden med nutiden.

Om morgenen åbner vi i fællesrummet. Her er der morgenmad frem til kl. 7.20. Desuden er der morgenhygge, med tegning, leg, højtlæsning er lignende.
Kl. 7.30. åbner vi for de øvrige lokaler i hhv. børnehave og vuggestue, så der er plads og ro til alle.

Om eftermiddagen mødes vuggestue og børnehave igen. Det er lidt forskelligt hvor vi lukker, alt efter vejret og hvor mange børn, der bliver hentet sidst på dagen.

Alle børn er tilknyttet en bestemt gruppe, men kan på mange tidspunkter af dagen, bevæge sig rundt i hele, eller dele huset, og hente læring, inspiration og nye udfordringer. Børnehavebørn har naturligvis mere frihed til at bruge hele huset end vuggestuebørnene har.

Læs mere om Kærsgård

Åbningstider:
Mandagtil torsdag kl. 6.30-16.45
Fredag kl. 6.30-16.30

Lukkedage:
Mandag, tirsdag og onsdag før påske
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag, den 5. juni.
Sommerferie uge 28, 29 0g 30
24. december til 31. december (Begge dage incl.)

Påklædning:
Klæd barnet på så det kan røre sig ude og inde.
I barnets garderobe skal barnet have hjemmesko, ekstra skiftetøj samt overtøj og fodtøj der passer til årstiden.
Der er forældrenes ansvar at holde orden i barnets garderobe, således at tingene er der, når dagen starter.

Afkrydsningslisten:
Hver dag når barnet kommer i Kærsgård, skal forældrene sætte kryds på fremmødelisten og gøre det samme, når børnene hentes om eftermiddagen.
DET ER VIGTIGT, at I husker det!! Hvis der ex opstår brand, er det vigtigt vi ved præcist hvilke børn vi skal sørge for at få evakueret!

Send en SMS hvis I henter barnet senere end forventet! Det er rart at vide både for barnet og personalet

Når børn afhentes af andre end forældrene:
Hvis barnet hentes af andre end forældrene, vil vi gerne have besked om det! I kan give orientere os, Via Afkrydsningsseddelen, hvor der er plads til ”Beskeder”. Ændres afhentningsaftalen i dagens løb kan I give besked via SMS.

Sygdom:
Hovedreglen er at syge børn ikke må komme i institutionen. Barnet kan komme igen når det er frisk og klar til at deltage i den almindelige hverdag både ude og inde. 
Vi følger sundhedsstyrelsens hovedregel, om at syge børn ikke må komme i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter.
Vi giver IKKE medicin, med mindre det drejer sig om kroniske sygdomme eller livsnødvendig medicin. 
Hvis et barn bliver syg, mens det er i Kærsgård kontakter vi forældrene og beder dem hente barnet, så hurtigt som muligt.
Hvis barnet er syg bedes forældrene ændre status i Aula via forældre app’en til syg. I skal sende en sms til vuggestuen eller børnehavens telefon, hvis barnet fejler noget smitsomt. Hvis der er tale om en smitsom sygdom orienterer vi om det på tavlerne i garderoben.

Medbragt legetøj:
Børnene kan, på eget ansvar, medbringe eget legetøj om fredagen i børnehaven. Husk at skrive navn på!
I vuggestuen er der ingen ”legetøjs-dag”.

Fødselsdage:
Holdes barnets fødselsdag i Kærsgård, aftales dato med barnets primærpædagog. Fødselsdagen fejres ved fælles formiddagsmad, som forældrene medbringer, der tændes lys, synges sang og barnet får en lille gave. Forældrene har mulighed for at dække op og gøre klar til fødselsdagsfesten, sammen med deres barn. . Det er altid et hit med boller, grøntsagsstave og frugtstykker. Vi ønsker ikke at der serveres sukkerholdige produkter til festen.

Fysiske rammer:
Køkken/Madordning
Maden tilberedes i eget køkken, som ligger i åben forbindelse med fællesrummet. Børnene kan følge med i, hvad der laves i køkkenet, og lugtesansen pirres af de dufte som madproduktionen udsender.

Fællesrummet:
Børnehaven og vuggestuen er forbundet med et fællesrum. I fællesrummet starter dagen med morgenmad ved 6.30 tiden og frem til kl. 7.20. Fællesrummet bruges i de øvrige åbningstimer til leg, aktiviteter, fælles arrangementer og i forbindelse med temadage.
På vægen hænger Kærsgårds årshjul, som beskriver og dokumenterer årets gang, læring og trivsel.

Kreativt værksted:
Vi har et kreativt værksted som kan bruges af alle. Værkstedet ligger i forbindelse med Gul gruppe og bruges til leg, når der ikke er igangsat kreative aktiviteter. Ofte trækkes de kreative aktiviteter også ud i grupperummene

Motorikrum:
Vi har et stort rum i kælderen, hvor vi kan bevæge os, lave teater m.v. Der er forskellige Motorikredskaber, som vi kan vælge at bruge. Rummet bruges anledningsvis af mindre grupper af børn. 

Grupperummene:
Vi har tre grupperum i børnehaven (Rød, grøn, og gul), og to grupperum i vuggesten.(Blå og orange)
Grupperummene er base for de enkelte børn, og der er som regel en voksen fra gruppen tilstede i rummet. Det er trygt og godt for barnet at have en fast base. Herfra kan barnet gå på opdagelse i de øvrige rum, når han eller hun er klar til det. Mange af gruppeaktiviteterne foregår i grupperummene, og det er her børnene holder samlinger, fødselsdage og spiser de daglige måltider.

De små rum:
Kærsgård er en ældre institution med mange små rum. Disse rum er indrettet så små lege- og venskabsgrupper får mulighed for gode lege. Det er også her de mindste der stadig sover til middag, som oftest tilbydes en lur.

Gangarealer:
I gangarealerne er der mulighed for at finde et sjovt sted til leg og spil. Vi forsøger at lave små hjørner, der indbyder til leg, så vi får brugt alle de gode m2.

Garderobe:
Kan synes som rum af praktisk karakter, hvilket de også er! Men det er samtidig her at der dagligt udspringer udvikling af barnets personlige kompetencer, i forhold til at blive selvhjulpen. At lære, selv at tage tøj af og på, er en stor ting for børn i 0-6 års alderen. Og at se, at man kan hjælpe hinanden er godt for den sociale udvikling, og fællesskabs følelsen. Så…..faktisk sker der meget udvikling og læring netop i garderoben.

Sprogrum:
Vi har i 2012, etableret et sprogrum. Dette rum er indrettet til, at vi kan lave pædagogiske aktiviteter der understøtter barnets sproglige udvikling. Der er fx synlige tal og bogstaver, spil om farver, former, begreber, dyr og meget andet. Ligesom der er et stort udvalg af børnebøger, der bruges til dialogisklæsning sammen med børnene.

Vi arbejder med sproget i aldersopdelte grupper. Grupperne skal have en passende størrelse, afpasset
til børnenes alder og udvikling.

Legeplads:
Vi synes det er godt for alle børn at komme ud at lege hver dag! Her er der frisk luft og masser af plads. Der kan løbes, råbes, tumles og de grov motoriske færdigheder kan udfordres og udvikles.

Børnehavens legeplads er kuperet og byder på små legekroge, klatretræer, frugttræer og – buske, gynger, klatreborge, bålplads, bålhytte, boldbane, borde/bænke, cykler, sand samt stort åbent græsareal. Det er op til personalets vurdering hvilke børn der kan lege ude uden opsyn, men som hovedregel er der altid en voksen med på legepladsen. 

Vuggestuens legeplads byder på sandkasse, gynger, køretøjer, legekøkken, legehus, bakker og beplantning. Vuggestuebørnene er oftest ude om formiddagen, og leger ude sidst på eftermiddagen i den varme periode.

Børn og forældre samt lokalområdets børn må gerne lege på legepladsen uden for åbningstiden.
Legepladsen er, af hensyn til børnenes sikkerhed og alderssvarende udfordringer, delt mellem vuggestue og børnehave. Vi kan se over til hinanden og vi har en låge i hegnet, så vi kan besøge hinanden.

Udeværksted:
På børnehavens legeplads har vi et skur indrettet til træværksted. Her bliver der hamret og savet og fremstillet mange spændende ting.

Traditioner:
I Kærsgård holder vi traditionerne i hævd ved tilbagevendende begivenheder både med og uden forældredeltagelse.

Sommerfest:
I august afholdes sommerfest for børnene og deres familie hvor personalet også deltager. Sommerfesten arrangeres af forældrene i samarbejde med personalet. Arrangementet starter med fællesspisning på legepladsen, hver familierne har medbragt mad til et stort ta’ selv bord. Efter spisning og hygge starter forskellige aktiviteter i boder, hvor børnene kan udfordre sig selv og have det sjovt. Hvert år er der en aktivitet, hvor overskuddet går til forældrekassen.

Julekomsammen:
Forældre arrangerer julekomsammen i december. Her hygges, spises, snakkes og leges.

Lucia:
Storebørnsgruppen laver hvert år ”Lucia optog” . Lyset slukkes og børnene går med sang rundt i hele huset. Forældre til børn i storebørnsgruppen, er velkommen til at komme og se på,………der er kaffe på kanden efterfølgende.

Motionsdag:
I uge 42 afholder vi motionsuge. Her laver vi aktiviteter i grupperne og på tværs af grupperne, som alle er forankret i bevægelse. Det skal være sjovt at lave motion, så det opbygges med leg og glæde i centrum.
Om fredagen før skolernes efterårsferie afholdes motionsløb. Børnene inddeles i hold efter alder, og løbet er tilpasset så børnene kan være med og synes det er rigtig sjovt.

Højtider:
I forbindelse med årets højtider er børnene med til at holde traditionerne i hævd om at være med til at skabe og sætte aftryk. Disse aktiviteter foregår ved påske- og juletid.

Forældremøde:
I efteråret afholdes et forældremøde. På mødet er der bl.a. valg til forældrebestyrelsen og Husrådet.
Efterfølgende er der forældremøder i grupperne, hvor aktuelle emner tages op. Her er der mulighed for at høre om og stille spørgsmål til institutionens pædagogiske arbejde.

Husråd:
Husrådet arrangerer eksempelvis julefest, bedsteforældredag, filmeftermiddag, loppemarked m.m. - alt efter ønsker og muligheder i forældrekredsen. Det er institutionen og forældrekredsen i samarbejde der aftaler hvad der vil være relevant at stuerådene påtager sig af opgaver.

Solpolitik:
Giv dit barn solcreme på hjemmefra.
Giv dit barn en solhat med bred skygge på, der dækker hoved, ansigt, ører og nakke.
Giv dit barn løstsiddende tøj af tætvævet stof på. Tøj der dækker krop, arme (mindst overarme), og ben (mindst lår).
Vi har indrettet skyggefulde steder.
Vi smører børnene med solcreme om eftermiddagen, i ansigtet, på næse, ører, hænder og fødder.
Vi begrænser ophold i solen mellem kl. 12 og 15.

Målsætningen med vores kostpolitik:
At børnene bliver præsenteret for en ernæringsmæssigt rigtigt sammensat kost, der er sund, varieret, indbydende og tilpasset børnenes alder.
At børnene formår at værdsætte bordets glæder, både mht. en alsidig sund kost, fællesskabet omkring maden samt etik og moral vedr. bordskik (måltidets pædagogiske aspekt).
Læs hele vores kostpolitik.

 

 

I den åbne og ærlige dialog mellem daginstitutionen og forældrene, åbnes muligheden for det gode og sunde samarbejde.

Det er vigtigt at I kommer til os, når der er noget I undres over, gerne vil vide mere om eller er bekymrede for. 

Et godt samarbejde er nødvendigt for at vi i fællesskab kan skabe trivsel for det enkelte barn samt i børnegruppen generelt.

Forældrene har stor indflydelse på hvordan barnet trives og lærer, og der følger et utal af opgaver og forpligtigelser med, ved at være forældre.

I Kærsgård har vi nogle bud på, hvad forældre med fordel kan være opmærksomme på:

Forældrene videregiver informationer, som er vigtige for at kunne forstå barnet når mor og far ikke er der, og sørger for at indskrive og sætte billede på tavlen ved afleverings- og afhentningstidspunkt, melde fravær og fortælle om barnets sygdom.

At forældrene holder sig orienteret ved at læse de opslag ophænges ved gruppen.

  • Børnene møder friske og udhvilede, er fornuftigt påklædt efter årstiden.
  • At der er skiftetøj med hver dag, at tøjet er vendt med retsiden udad, støvler, at inde-skoene er tilgængelige for barnet.
  • At der er ryddet op på garderobepladsen, og at barnet får hjælp til at rydde op inden barnet går hjem.
  • At der er navn i ALLE barnets personlig ejendele. (Tøj, legetøj, madkasser osv)

Forældresamtaler
Der tilbydes samtaler med forældrene om barnets læring og trivsel.
Til samtalen afsættes i reglen en halv time, indenfor institutionens åbningstid.
Ud over de faste tilbud om samtaler, vil primærpædagogen kontakte forældrene ved behov for samtale. Ligesom forældrene kan bede om en samtale med primærpædagogen eller lederen, hvis der er behov for det

I vuggestuen afholdes der en opstartssamtale (efter ca. 3 mdr.), og en 2½ års samtale.
I børnehaven afholdes en opstartssamtale (efter ca 3 måneder) En trivsels- og læringssamtale i 4- års alderen, og der afsluttes med en overgang- til- skole- samtale, når barnet er kommet storebørnsgruppen.

Vi arbejder ud fra Silkeborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik, Lærings- og
trivselspolitikken samt Mindset - for inklusion på 0-18 års området.

Arbejdet understøttes af vores fælles værdigrundlag for På Toppen samt de 6 læreplanstemaer.

Vi ønsker en institution, hvor børn kan lege, lære, udvikle sig og føle sig frie i samvær med hinanden og med voksne, som tager ansvar herfor.

Med dette mener vi, at det er pædagogernes ansvar at skabe plads til og værne om børnenes leg, inspirere med ideer til legen og iagttage børnene i legen, således at der skabes gode muligheder for børnenes læring og udvikling

Barnets hverdag i institutionen skal opleves som lærende, trygt og omsorgsfuldt. Vi er bevidste om de forskellige behov som børnene har, når de starter i vuggestue eller børnehave.

I hverdagen bruges tiden på helt almindelige dagligdagsting, hvor børnene lærer sig og øver færdigheder som af- og påklædning, at rydde op, selv kravle op på stolen og toiletbesøg. Der skal være plads og tid til at lege, danne venskaber og finde ud af hvor og hvordan man hører til i fællesskabet

Formiddagen byder på forskellige spontane eller planlagte aktiviteter, såvel stuevis, aldersopdelt og på tværs i teamene. Aktiviteterne er tilrettelagt ud fra børnenes udvikling, interesser og behov for læring, samt ud fra hvad det er muligt at lave med det antal børn og voksne, som er til stede.

Fri for Mobberi:
I daginstitutionen, På toppen, arbejder vi med Fri for Mobberi.
Flere og flere børn og voksne oplever at blive mobbet og holdt ude af fællesskabet. Det synes vi er en trist tendens, som vi gerne vil være med til at undgå.
Derfor arbejdes der med Fri for Mobberi i alle fire børnehuse. Fri for Mobberi er en naturlig del af vores hverdage. Projektets Mascot ”Bamse ven ” ses rundt omkring i børnehusene. I børnehaverne har hvert barn sin egen ”lille Bamseven”, som det kan trøste sig ved, og lege med.
I perioder arbejdes der mere målrettet med Fri for Mobberi, og børnene fordyber sig i forskellige aktiviteter der giver sammenhæng i forhold til emnet.

Hvad er Fri for Mobberi?
Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram til 0-9-årige børn, fagfolk og forældre, som Mary Fonden og Red Barnet står bag.
Programmet består af pædagogiske materialer, der gør det konkret målrettet at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning.
Materialerne er samlet i en kuffert, der findes i tre varianter målrettet trivselsarbejdet med børn på henholdsvis 0-3 år, 3-6 år og 6-9 år.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Daginstitutionen På Toppen

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt