Læreplaner

Vi arbejder ud fra de seks læreplanstemaer og bruger SMTTE modellen som skabelon.

I forbindelse med indførelse af en ny daginstitutionsstruktur pr. 1.01.2012 blev de 3 institutioner Regnbuen, Kærsgård Vuggestue og Børnehave, samt Hvinningdal Børnehus sammenlagt til én institution: Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal.

Vi har udarbejdet fælles Grund-læreplaner for hele for institutionen, på fælles personalemøder for de 4 Børnehuse. De fælles læreplaner arbejder vi alle ud fra. Herudfra har de enkelte børnehuse mulighed for at præge læreplanstemaerne med ”eget” særpræg / særlige tiltag.

I de 4 huse kan fokus være på forskellige tiltag og metoder i det pædagogiske arbejde. Husene kan, hver især brænder for forskellige aktiviteter og projekter inden for de forskellige læreplaner, eller strukturere sig forskelligt i hverdagen.

I vores 4 børnehuse samarbejdes på tværs af børnegrupper og på tværs af vuggestue- og børnehaveafdelinger – med henblik på den gode overgang fra vuggestue til børnehave. Her kan eksempelvis arbejdes forskelligt med tiltag og metoder inden for de enkelte læreplaner.

I vores Børnehuse aldersopdeler vi børnehavebørnene, så vi har 2 grupper med 3-4 årige og en gruppe med 5-6 årige / kommende skolebørn. Dette åbner op for at arbejde mere målrettet med de forskellige aldersgrupper.

De fælles grundlæreplaner er indlagt – under hvert børnehus.

Husenes ”egne særpræg”, særlige Tegn, Tiltag og måder at lave Dokumentation på - er fremhævet med kursiv i Børnehusenes Læreplaner.

De seks Læreplanstemaer:

  • Krop og Bevægelse
  • Sprog
  • Sociale kompetencer
  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Natur og naturfænomener

Inklusion:

Silkeborg Kommune har besluttet, at efterleve den internationale erklæring ”Salamanca erklæringen” om inklusion af alle børn, som i hovedtræk siger: ”At alle børn (også børn med særlige behov) skal have lige ret og mulighed til leg og læring”.

Børn med særlige behov:

For børn med udviklingsforsinkelser eller andre særlige behov, bliver der arbejdet med baggrund i det i det enkelte barns ressourcer. Det er vigtigt, at vi voksne guider og støtter barnet, ved at vise vejen frem, så barnet oplever sig respekteret og ligeværdig. Aktiviteterne forsøger vi, at arbejde med ud fra, at det er fællesskabet, der tilpasser sig det enkelte barn.

”På Toppens” personale arbejder ud fra vigtigheden af, at alle børn får skabt relationer.

Vi støtter børnene i, at udvikle de venskaber og legeaktiviteter, som de etablerer, og vi sikre, at de føler sig som aktive deltagere.

At arbejde som Inklusionspædagog:

Inklusionspædagogens hovedmål er, at støtte en tidlig indsats i samarbejde med personalet i børnehusene. Det er vigtigt at sikre at alle børn får skabt et socialt netværk/legerelationer og, at muligheden for leg og læring bliver optimal for alle børn i institutionen.

Inklusionspædagog i daginstitutionen

Læs mindset for inklusion