Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Forældrerepræsentanter:

Navn: Diana B. Christiansen,
Tlf.nr: 61 35 03 80
Mail: Diana_berg@hotmail.com
Valgt: Hvinningdal Børnehus

 

Navn: Julie Møller Terkelsen, næstformand
Tlf.nr: 24 26 12 69
Mail: Julie_t83@yahoo.dk
Valgt: Hvinningdal Børnehus

 

Navn: Emmelie Krog, suppleant
Tlf.nr: 60 76 49 69
Mail: ekp1980@gmail.com 
Valgt: Hvinningdal Børnehus

 

Navn: Rasmus Gammelgaard, formand
Tlf.nr: 51 20 88 25
Mail: Rasmusgammelgaard@hotmail.com     
Valgt: Regnbuen

 

Navn: Lærke Hofgaard Møller
Tlf.nr: 26 95 67 32
Mail: a_laerke_j@hotmail.com
Valgt: Regnbuen

 

Navn: Rasmus Lund, suppleant
Tlf.nr: 61 65 20 18
Mail: Rasmus.lund@siemensgamesa.com
Valgt: Regnbuen

 

Navn: Nanna Pape Møller Jakobsen,
Tlf.nr: 50 92 91 02
Mail: nanna516@hotmail.com
Valgt: Kærsgård

 

Navn: Jens Baand Hejlesen
Tlf.nr: 30 297153
Mail: baand8@gmail.com
Valgt: Kærsgård

 

Navn: Anne Marie H. Salomonsson, suppleant
Tlf.nr: 51 25 90 08
Mail: annemarie@Salomonsson.dk
Valgt: Kærsgård

 

Navn: Kenneth Mæng Nielsen,
Tlf.nr: 24 62 07 36
Mail: kennethmaeng@gmail.com
Valgt: Bakkebo

 

Navn: Katrine Rønløv
Tlf.nr:
Mail: katrine@roenlev.dk
Valgt: Bakkebo

 

Navn: Nadia Simonsen, suppleant.
Tlf.nr: 28706261
Mail: Nadiahauge@gmail.com
Valgt: Bakkebo

Medarbejderrepræsentanter:

 

Navn:  Karin Madsen
Tlf.nr: 21 35 10 37 (Hvinningdal Børnehus)
Mail: 
Karin.Madsen@silkeborg.dk 
Valgt: Hvinningdal Børnehus

Navn: Linda Marianne Dam Christensen, suppleant
Tlf.nr: 21 35 10 37 (Hvinningdal Børnehus)
Mail:
LindaMarianneDam.Christensen@silkeborg.dk
Valgt:  Hvinningdal Børnehus

Navn: Maiken Vandborg
Tlf.nr: 30 57 70 13
Mail:
Maiken.Vandborg@silkeborg.dk
Valgt: Regnbuen

Navn:  Lisbeth Birgitte Kjeldsen
Tlf.nr:  30 57 69 04 (Kærsgård)
Mail: 
LisbethBirgitte.Kjeldsen@silkeborg.dk
Valgt: Kærsgård

Navn: Trine Mejdal Jensen
Tlf.nr: 20 23 12 70
Mail:
TrineMejdal.Jensen@silkeborg.dk
Valgt: Bakkebo

I Forældrebestyrelsen er vedtaget 3 principper som er retningsgivende for det pædagogiske arbejde i ”På Toppen, Hvinningdal”:

  • Mangfoldighed
  • Livsduelighed
  • Fællesskab

Mangfoldighed:

Ved at anlægge mangfoldighed som et princip for det pædagogiske arbejde, lægges vægt på, at det pædagogiske personale udfører en bred og mangfoldig indsats for alle børn i institutionens 3 børnehuse.

Mangfoldighed ses i.f.t. Kulturelle tilbud og aktiviteter – hvor der gives tilbud om en bred vifte af forskellige aktiviteter i hverdagen, over et 0 – 6 års forløb. Det ses som en styrke for hele børnegruppen, at børnesammensætningen i institutionen rummer og inkluderer børn og familier fra forskellige kulturer, hvor børnene har mulighed for at deltage i og få viden om egen kultur, forskellige kulturer og egne hjemlige traditioner.

Endvidere ses mangfoldighed i sammenhæng med udbuddet af drenge og pige aktiviteter – hvor der sættes fokus på forskellige tilbud – målrettet de to børnegrupper.

En stor mangfoldighed i personalegruppen, set i.f.t. køn, kompetencer og interesser, hvor respekten for forskellighed og nysgerrigheden ved at lære – ses som en styrke. En mangfoldighed i personalegruppen tilstræbes, hvorved en bred vifte af engagement på forskellige interesseområder, samt viden, forståelse og faglig indsigt kommer alle børn i Børnehusene til gode.

I børnehusenes kostordninger tilbydes en varieret, sund og ernæringsrig kost, hvor en alsidig kostsammensætning gerne må fremme børnenes nysgerrighed og lyst til at smage nyt. I Kostordningen tages udgangspunkt i dansk kulturtradition, men vises respekt for andre kultures kostvaner. Mad fra fremmede kulturer kan være et tema, der fremmer den gensidige forståelse børn, voksne og kulturer imellem.

Princippet udfoldes gennem de 6 temaer i de pædagogiske læreplaner.

Livsduelighed:

Ved livsduelighed som et princip for det pædagogiske arbejde, sættes et pejlemærke for institutionens medarbejdere, med hensyn til at gøre alle børn i institutionens 3 børnehuse, så livsduelige som mulige. Dette set i et bredt perspektiv, hvor børnene tilegner sig kompetencer på mange forskellige områder.

Livsduelighed ses i.f.t. læring og dannelse, hvor alle børn møder passende udfordringer, med voksne som positive rollemodeller. Et vigtigt pejlemærke er, at alle børn medinddrages i aktiviteter og herved bevarer nysgerrigheden og lysten til at lære. Alle børn skal opleve at være en del af det lille eller store fællesskab, hvor de udfordres fagligt og socialt. Alle børn mødes med en anerkendende tilgang, hvor vi ser det særlige ved det enkelte barn som en styrke.

Læring er en aktiv proces for barnet, der lærer. Det sker bl.a. gennem voksenstyrede aktiviteter og ved at give børn tid og rum til leg og til at lære. Her gives rum til eksperimentering og mulighed for det enkelte barns mestring af nye kompetencer - i barnets fortsatte udvikling.

Legen har stor betydning i børnenes hverdag, hvor leg er afgørende for børns læring og trivsel. Børn der trives og har det godt, lærer bedst. Læring sker gennem leg, med mulighed for forståelse af den omgivende verden. Her spejler børnene sig i voksne og i hinanden, lærer af hinanden (i samspil med andre) og lærer at forstå den større sammenhæng, man er en del af.

Livsduelighed, forbindes med livsglæde. Alle børn skal have mulighed for at blive inkluderet og føle sig som en del af et fællesskab med både børn og voksne, hvor de føler sig anerkendt og respekteret som dem de er, og lærer at forskellighed er en styrke. Derfor skal alle børn støttes i at danne venskaber. Venskaber med andre børn giver trivsel og udvikling.

Børnenes sociale kompetencer vægtes med hensyn til udvikling af samarbejdsevne, demokratiforståelse og lyst til medbestemmelse.

Princippet udfoldes gennem de 6 temaer i de pædagogiske læreplaner.

Fællesskab:

Begrebet fællesskab får meget plads i de politikker som Silkeborg Kommune har udarbejdet, dels i den sammenhængende Børne- og Ungepolitik og i vores Lærings og Trivselspolitik. Det er et særligt betydningsfuldt begreb, som vi i Daginstitutionen ”På Toppen” derfor også har med, som et af vores 3 fælles værdier – glæde, udvikling og fællesskab. Værdierne tænkes ind i vores faglige arbejde i hverdagen.

Når fælleskab har et særligt fokus hænger det sammen med, at vi mennesker fødes som sociale individer og derfor søger vi fælleskab med andre mennesker helt fra spæd af. Forskning viser, at det er igennem fællesskab/relationer til andre, at vi udvikler os og trives bedst.

Det er via fælleskabet/samspil med andre mennesker at vi lære vigtig viden om os selv og andre mennesker. Det har stor betydning hvordan vi mødes i et fællesskab med andre mennesker, hvilket er beskrevet i de 2 øvrige principper, som bestyrelsen På Toppen har udarbejdet.

Som beskrevet i Børne- og Ungepolitikken skal alle børn/unge opleve og møde fælleskaber som er båret af forpligtende samvær med plads til forskellighed, hvor den enkelte bidrager til og modtager fra fællesskabet og oplever sig som en del af et rummeligt fællesskab, hvor der er respekt for egne og andres grænser.

I vores dagligdag er det noget som vi arbejder med, hele tiden. I den alders gruppe vi arbejder med, sker der jo en kæmpe udvikling, når det handler om at føle sig som en del af et fællesskab. Lige fra det helt lille barn hvor den voksne nødvendigvis må kunne have den der helt fine fornemmelse af, hvilke behov det lille barn har brug for. Barnet skal opleve at det har betydning som individ og dermed få følelsen af, at det er vigtigt at lige præcis jeg er her – jeg har også en plads, imellem alle de andre mennesker - og til de kommende skolebørn, som øver sig i verbalt og følelsesmæssigt at være i fælleskaber, hvor ens egne behov ikke bliver dækket hele tiden.

Det er vigtigt for børn at have og udvikle venskaber. Det er ikke antallet af venner som er vigtigt men følelsen af, at være en del af et fælleskab, hvor barnet føler sig tryk, respekteret og hørt af de øvrige mennesker. Det er afgørende for børnenes velvære og udvikling lige nu og her, men også set i forhold til at tage et medansvar for vores demokratiske samfund når de bliver voksne og det kræver, at forældre og medarbejdere arbejder rigtig godt sammen om dette.

I Lærings og Trivselspolitikken står der, at forældrene har nøglen til, at børn og unge lærer og trives og at de professionelle og forældrene i fællesskab har ansvaret for børns og unges udvikling.

I de fællesskaber, voksne/børn gerne vil være i, eller som har størst betydning for en, der tager man også et større ansvar. Børn har brug for at forældrene anderkender og interesserer sig for barnets dagligdag i institutionen, fordi der i daginstitutionen forgår noget meget vigtigt for barnet, nemlig fællesskabet med andre børn og voksne.

Derfor er det meget vigtigt at forældre og personale arbejder mest muligt sammen/har et fællesskab – for det giver den bedste udvikling og trivsel for barnet.